Solus Christus

11.09.2009 15:04
  kubiak89

Ekumenizm?

Ekumenizm stał się ostatnimi laty wyznacznikiem normalności kościoła. W tym znaczeniu, że kościoły, czy też wspólnoty wewnątrzkościelne odrzucające ekumenizm, zostały zaliczone jako istne sekciarstwo.

Mamy takie kościoły i wspólnoty zarówno w kręgu rzymskokatolickim - lefebryści, prawosławnym - staroobrzędowcy, tudzież obrońcy "Jedynej Prawdziwej Wiary", a także na gruncie luterańskim - WELS, i w pewnym stopniu Synod Missouri.

Przegięcie jednakże nie ogranicza się jedynie do braku ekumenizmu, ale także i do jego nadmiaru, który można nazwać unizmem. Najbardziej znanym przykładem unii jest Unia Brzeska, która polegała na przyłączeniu prawosławnych diecezji pod zwierzchnictwo Papieża.

Nie uwzględniono wtedy różnic wynikającej z innej duchowości - inaczej wzrastał wschód, inaczej zachód.
Na naszej płaszczyźnie ewangelickiej, najbardziej znana jest Unia Pruska. Była to taka pośmiertna próba pogodzenia Lutra z Zwinglim i Kalwinem. Próba zupełnie nieudana, co możemy zobaczyć w sytuacji wyznaniowej dzisiejszych niemiec, w których mamy luteran, unijnych, staroluteran i reformowanych.

Tym samym można zadać sobie pytanie - jak daleko możemy iść z ekumenizmem?
Co jest priorytetem dla kościoła na polu ekumenicznym?

Myślę, że tym priorytetem jest uznanie dwóch podstawowych sakramentów - Chrztu i Sakramentu Ołtarza. Istotne jest także uznanie Urzędu Duchownego.

Co do Chrztu to tradycyjne chrześcijaństwo doszło już do porozumienia - chrzest, niezależnie od wieku chrzczonego jest ważny jeśli jest formuła Trynitarna, materia wody i sposób chrzczenia poprzez trójkrotne zanurzenie, lub polanie wodą.

Sakrament Ołtarza jest bardziej skomplikowany. Tu istnieją bardziej poważne różnice. Ale myślę, że może kiedyś wszystkie wierne prawdziwej nauce Kościoły uznają wspólnie, że chleb jest rzeczywistym Ciałem, a wino rzeczywistą Krwią. I myślę, że tyle, czy może aż tyle w zupełności wystarczy.

Trzecia kwestia to urząd. W epoce reformacji powstały różne wizje zarządzania kościołem. Z luterańskiego punktu widzenia mamy największą wygodę, gdyż nie jesteśmy zmuszeni do jednego systemu. Jednakże z ekumenicznego punktu widzenia najlepszy wydaje się tradycyjny system episkopalny, z trójstopniowym urzędem - diakona, prezbitera i biskupa.
Jeden urząd w trzech posługach w moim odczuciu jest nieadekwatny do istniejącej sytuacji - bo jak diakon może być takim samym duchownym jak prezbiter, skoro do innej funkcji został powołany, nie tylko poprzez nałożenie rąk, ale i Epiklezę, a więc wezwanie Ducha Świętego.
O ile o urząd biskupi myślę, że najmniej musimy się martwić bo sukcesja apostolska w luteranizmie jest pielęgnowana i przekazywana to problemem, w moim odczuciu zostaje urząd prezbitera.

Ściślej chodzi o to ile Sługa Słowa Bożego, w rozumowaniu przyjętym przez teologię reformacyjną i później kontynuowaną przez teologów ewangelickich ma wspólnego z wizją prezbitera, później zwanego kapłanem w pismach Ojców Kościoła.
Myślę, że temat zasługuje na dłuższe poruszenie i tym samym stanie się tematem mojego drugiego posta na tym blogu.

комментариев: 3 | На уровень выше

Комментарии :


12.09.2009 08:51 |   Албанский
Барбарбия керкуду

Эх, хорошо бы ещё на русский это перевести.

15.09.2009 10:15 |   Албанский
Перевёл!

Экуменизм последние годы стал эталоном нормальности Церкви. В этом смысле, церкви или общины wewnątrzkościelne отклонении экуменизм, были классифицированы как настоящий сектантства.

У нас есть такие церквей и общин, как в кругу Римско-католическая - lefebryści, православные - старообрядцы, tudziez защитников "единственной истинной веры", и на основе Лютеранской - Вельс, и в некоторой степени, Миссури Синод.

Перегиба, но не ограничиваются отсутствием экуменизма, но и для ее избыток, который может быть назван unism. Наиболее известным примером является объединение Brzeska союза, который должен был вступить в епархии православной верховенстве Папы.

Не принимать во внимание, когда различия, вытекающие из разных духовных - в противном случае расти восток, запад иначе.
На нашем уровне, протестантские, является самым известным за союз Пруссии. Это была посмертная попытка примирить это с Zwinglim Лютера и Кальвина. Совершенно не попытка, как мы видим в немецкой религиозной сегодняшняя ситуация, в которой мы лютеране, ЕС staroluteran и реформы.

Таким образом, вы можете задать вопрос - как далеко мы можем пойти на экуменизм?
Что является приоритетом для Церкви в области экуменизма?

Я думаю, что приоритетными признаются две основные таинства - крещение и Дары. Важно также признания Епархиального Управления.

Что такое Крещение традиционным христианством уже было соглашение - Крещение, независимо от возраста chrzczonego является действительной, если она тринитариев формула, материалов и воды, крещения погружением trójkrotne, или очистка воды.

Дары сложнее. Есть более серьезные разногласия. Но я думаю, что, возможно, в один прекрасный день все верующие в церквях истинное учение совместной признают, что хлеб является реальное тело и кровь реальная вина. Я думаю, что многие, а может быть гораздо больше, чем достаточно.

Третья проблема заключается в офисе. В эпоху Реформации привел в различных видений управления Церкви. С точки лютеранской точки зрения, мы имеем наибольший комфорт, потому что мы не были вынуждены в рамках одной системы. Однако, с экуменической точки зрения, лучше, кажется, традиционная система Андорры, с трехуровневой власти - дьякона, священника и епископа.
Один офис в трех министерств, на мой взгляд, является недостаточным, чтобы ситуация - из-за диакона может быть таким же, как священник священника, так называют другую функцию, а не только через возложение рук, но Epiclesis, так называют Святым Духом.
Хотя Управление епископов, я думаю, что по крайней мере мы должны беспокоиться, так как апостольское преемство в luteranizmie культивируется и передал проблема, на мой взгляд, является Управление пресвитера.

Конкретно речь идет, если слуги Божьего Слова, доводы, принятой теологии Реформации, а затем продолжил протестантские богословы общего с видением священником, позже называли священника в писаниях Отцов.
Я думаю, что движение заслуживает того, чтобы быть больше и, следовательно, стать предметом моего второго поста в этом блоге.

15.09.2009 10:25 |   Албанский
Доктрина оправдания

Церковь стоит или падает доктриной оправдания. Поэтому приоритетом, я так думаю, должно быть вероучение в этом вопросе.

Акции

На том стоим


Наш портал организован группой лиц евангелическо-лютеранского исповедания для свидетельства истин Христианской Реформации.

Мы стараемся высоко держать наше знамя, неукоснительно следуя принципам свободы слова и совести.

Не имея ни от кого никакого финансирования мы независимы в своих суждениях и с Божьей помощью не отступимся от правды и христианского призвания к свободе.

В случае технических затруднений, а также с предложениями по поддержке и развитию нашего портала обращайтесь в администрацию.